яна ад - начало
Условия

Общи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕННИЯ КАТАЛОГ НА  „ЯНА“ АД

НА УЕБ САЙТ: „yanabg.eu“

 

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата: „yanabg.eu “ преди да използвате съдържанието на уеб сайта.

 

 1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на интернет платформа, качена на интернет сайт „yanabg.eu“, които уреждат правилата за използването на сайта.

 2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 2.1. „ЯНА“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 102004258, със седалище и адрес на управление: Република България, град Бургас, п. к. 8000, ул. „Индустриална“ № 90,  с Идентификационен номер по ЗДДС: BG102004258, тел.: 056/879650, електронна поща: yana.bourgas@mbox.contact.bg, представлявано от изпълнителния директор - Стефан Георгиев Севов, адрес на упражняване на стопанска дейност и кореспонденция: гр. София, п. к. 1000,  ул. „Дякон Игнатий“ № 19, ет. 1, електронна поща: trade@yanabg.eu, притежател на правата върху търговската марка.

2.2. „ЯНА“ АД или трето оправомощено от него лице ще администрира сайта, който за краткост по-долу ще бъде наричан YANA.

2.3. Можете да се свържете с YANA на посочения по-горе адрес, на телефон 02/9802421

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1.  YANA – „ЯНА” АД или друго упълномощено лице, администратор на платформата на електронния каталог yanabg.eu, собственост на „ЯНА” АД.

3.2.   Сайт – домейна yanabg.eu

3.3.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на YANA по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави запитвания от него и др.

3.4.    Запитване – електронен документ, представляващ комуникационна форма между YANA и Клиентът, чрез който Клиентът заявява на YANA, през Сайта, интересът си към Стоки и Услуги от Сайта.

3.5.   Контактна форма – раздел в сайта, който позволява на Клиента/Потребителя при желание да комуникира с YANA.

3.6.   Стоки и Услуги – всеки предмет на запитване от Сайта.

3.7.   Кампания/Бюлетин  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от YANA.

3.8.   Съдържание

•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към YANA, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на YANA, на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;

•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които YANA има сключени под някаква форма партньорски договори;

•    данни относно YANA или други данни, отнасящи се до него.

3.9.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на YANA са задължителни за всички потребители на електронния каталог yanabg.eu.

4.2. Всяко използване на Сайта на YANA означава, че Вие:

 (а) сте се запознали внимателно с общите условия за използването му;

 (б) сте дали съгласието си да ги спазвате.

4.3. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от YANA по всяко време чрез актуализирането им в секцията на сайта, където са поместени. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти/Потребители.

4.4. YANA има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия, YANA ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта, в съответната секция, и/или по съответсният установен ред. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.7. YANA полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, YANA уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно реалните продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променени от YANA по всяко време и могат да съдържат грешки.

4.9.  Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от YANA се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. YANA не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 5. ОНЛАЙН ЗАПИТВАНЕ

5.1. Достъпът до yanabg.eu с цел отправяне на запитване за някой от продуктите е позволен на всеки Клиент.

5.2. Клиентът може да прави Запитване на Сайта чрез попълване на съответната форма, като доброволно предоставя лични данни за обратна връзка и/или отговор по направеното запитване.

5.3. Клиентът има право да публикува коментари относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с YANA на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Коментарите или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани.

5.4. Комуникацията с YANA може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

5.5. YANA може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

5.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да имат разминавания в тоновете и цветовете. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на YANA за такива несъответствия.

 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. YANA има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. YANA ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 7. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  YANA.

7.2. YANA има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

7.3. Клиентът няма основание, използвайки Сайта, да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на YANA върху Съдържанието.

7.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

7.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на YANA за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последяващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между YANA и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на YANA, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от YANA.

8. ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ И УСЛУГИ

8.1.  Рекламации се приемат в случаите на фабричен дефект на закупената стока от търговските обекти YANA, както и при сгрешен размер на изделието от страна на YANA.

8.2.  В случай на рекламация е необходимо Клиентът да се свърже с YANA посредством посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”, или да посети търговският обект, където е възникнала покупко-продажбата на дадената стока/услуга.

8.3. Клиентът е длъжен да пази получените документи, доказващи направената покупко-продажба на дадената стока/услуга. Без тяхното наличие YANA има право да откаже рекламация/връщане/замяна.

9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки доброволно каквито и да е свои лични или други данни на YANA, те могат да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели.

9.2. Клиентът се има правото да предостави на YANA неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на YANA чрез или във връзка със Сайта за целите на своето запитване. YANA има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че YANA може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хау, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта. YANA няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

9.3. С доброволното предоставяне на свои данни на YANA, в това число имена, телефон или имейл за обратна връзка, Клиентът дава съгласие си с него да се свързва YANA или трети лица, които са партньори на YANA и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които YANA може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

9.4. Предоставените лични данни от Клиентът ще бъдат използвани за целите на отправеното запитване.

9.5. Клиентите на Сайта имат право по всяко едно време да изискат от YANA  да изтрие/заличи всички предоставени лични данни.

 

 

10. РЕКЛАМА

10.1. Бюлетините на YANA, съдържащи информация за търговски отстъпки, промени в работното време на търговски обекти и/или различни новини, които биха били в интерес на Клиента относно „Яна“ АД, ще бъдат изпращани от посочения от YANA имейл.

10.2. В момента, в който Клиентът предостави доброволно лични данни в Сайта, той изразява съгласието се получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с YANA използвайки контактната форма или на посочените телефони.

10.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматично изтриване на всички лични данни, предоставени на YANA.

11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1.  YANA е регистриран администратор на лични данни с номер 140345.

11.2.  Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни YANA ще обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

12. ГАРАНЦИИ

12.1. YANA предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора, в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика за Стоката.

 13. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 13.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 14. ЖАЛБИ

 14.1. Относно жалби и повреди свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите могат да подадат оплаквания в официалната форма за „Контакти”.

15. ОТГОВОРНОСТ

15.1. YANA не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

15.2. Във всички останали случаи отговорността на YANA е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

16. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

16.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

16.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.